Xin chào mừng đến với Hội thánh Tin lành Báp-tít Việt Nam tại Albuquerque

English

Hội thánh thân mời quý đồng hương sinh sống tại Albuquerque, New Mexico hay đến thăm viếng thân nhân trong thành phố đến thờ phượng cùng chúng tôi vào mỗi sáng Chúa nhật lúc 10:30am

Chúng tôi tin vào sự cứu rỗi đến từ Ðức Chúa Jê-sus Christ, qua ân điển của Thượng Ðế chứ không phải qua công sức và việc lành của loài người.

Chúng tôi tin Kinh Thánh là lời hằng sống và tuyệt đối của Thượng Ðế. Kinh Thánh khải thị ý chỉ và mục đích của Thượng Ðế cho loài người; giải thích về phương cách cứu rỗi qua Ðức Chúa Jê-sus Christ cho nhân loại. Chỉ qua sự hiểu biết lời Kinh Thánh, chúng ta mới có thể biết ý chỉ và mục đích của Thượng Ðế hầu sống đẹp lòng Ngài.